Ελλάδα

Πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ για διακοπή κυκλοφορίας στις Εθνικές Οδούς

Αντιμέτωποι με πρόστιμα ύψους έως και 1 εκατομμυρίου ευρώ θα έρχονται οι φορείς αλλά και οι ιδιώτες με ευθύνη των οποίων κλείνουν αυτοκινητόδρομοι ή τμήματα αυτών σε περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνουν και φαινόμενα //kakokairia, όπως συνέβη στο πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας, «Ζηνοβία».

Όπως είχε ήδη γράψει το «Έθνος της Κυριακής» στο φύλλο της 4ης Ιανουαρίου, θα συσταθεί ειδική επιτροπή διερεύνησης αντίστοιχων περιστατικών και εφόσον εκ του πορίσματός της προκύπτουν ευθύνες, οι υπαίτιοι θα τιμωρούνται με αυστηρότατα πρόστιμα, τα οποία θα ξεκινούν από 5.000 ευρώ και θα φτάνουν έως το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό προβλέπει άρθρο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τα υδατοδρόμια, το οποίο ρυθμίζει και σειρά άλλων θεμάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η απαγόρευση της διακοπής κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του βασικού και δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου. Κατ΄εξαίρεση η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους παραχωρησιούχους για τη λειτουργία και συντήρηση τμημάτων του βασικού εθνικού οδικού δικτύου και αποκλειστικά υπό τους προβλεπόμενους όρους και στην απολύτως αναγκαία έκταση.

Αυστηρές κυρώσεις

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις χωρίς μάλιστα να γίνεται διαχωρισμός των χρηστών της οδού. Όπως επισημαίνεται στο συγκεκριμένο άρθρο, για οποιαδήποτε αιτία, «ιδίως όμως συνεπεία δυσμενών καιρικών φαινομένων ή βλάβης στοιχείου της οδικής υποδομής για χρονικό διάστημα άνω της μίας ώρας επιβάλλονται στις υπαίτιες υπηρεσίες του δημοσίου ή δημοσίων νομικών προσώπων ή σε φορείς επιφορτισμένους με τη λειτουργία ή/και συντήρηση τμημάτων του εν λόγω δικτύου ή/και τους χρήστες της υποδομής, κυρώσεις εφόσον ενέργεια ή παράλειψη αυτών συνετέλεσε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στη διακοπή κυκλοφορίας».

Εντός τριών ημερών από τη διαπίστωση της διακοπής της κυκλοφορίας με απόφαση του υπουργού Υποδομών συγκροτείται Επιτροπή Διερεύνησης με αντικείμενο την εξακρίβωση των αιτίων, τον επιμερισμό και καταλογισμό τυχόν διαπιστούμενων ευθυνών στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς ή και τους χρήστες του δρόμου.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από τα υπουργεία Υποδομών και Προστασίας του Πολίτη με δυνατότητα συνδρομής από εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους ή πραγματογνώμονες.

Η Επιτροπή μπορεί να προβαίνει σε αυτοψίες, να καλεί σε ακρόαση τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς και να ζητεί κάθε απαιτούμενο έγγραφο ή στοιχείο, ενώ η μη χορήγηση στοιχείων στην Επιτροπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη.

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την έρευνά της υποβάλλοντας σχετικό πόρισμα εντός είκοσι ημερών, ενώ παράταση στην προθεσμία προβλέπεται ότι μπορεί να δοθεί μόνο κατόπιν απόφασης του υπουργού σε περίπτωση που αυτό  κρίνεται απολύτως αναγκαίο και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της Επιτροπής.

Στην περίπτωση που εκ του πορίσματος προκύπτουν ευθύνες ή παραλείψεις φορέων λειτουργίας ή/και συντήρησης τμημάτων του βασικού εθνικού δικτύου ή δημόσιων νομικών προσώπων που δεν ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση, ή ευθύνες χρηστών της υποδομής που συνετέλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διακοπή της κυκλοφορίας, θα επιβάλλονται τα προαναφερθέντα πρόστιμα από 5.000 έως 1 εκατομμύριο ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού.

  • Το ύψος του προστίμου θα καθορίζεται από σειρά παραγόντων και συγκεκριμένα από:
  • Τη διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας.
  • Την έκταση και τις συνέπειες της διακοπής της κυκλοφορίας.
  • Το βαθμό υπαιτιότητας κάθε εμπλεκομένου προσώπου.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι το διοικητικό πρόστιμο θα επιβάλλεται ανεξαρτήτως της επιβολής τυχόν άλλων κυρώσεων, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που από το πόρισμα της Επιτροπής προκύπτουν ευθύνες δημοσίων υπαλλήλων, κινείται η διαδικασία επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Πηγή: ethnos.gr